„WSPARACIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”

Projekt dofinansowany w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zadanie 3: Rozwój usług społecznych dla klientów Fundacji RCM

Projekt ukierunkowany jest trzy główne typy:

– zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności , skierowanych do osób w różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów,

– rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane,

– ukierunkowanie na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 174 osób mieszkańców Powiatu Lęborskiego wykluczeniem  społecznym oraz ich rodzin, należących do następujących grup społecznych:

– osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w szczególności absolwentów SOSW w Lęborku i pozostających biernych zawodowo;

– osób ciężko chorych – wymagających opieki paliatywnej (pozamedycznej) i ich opiekunów i rodzin,

–  osób małoletnich i przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej),

– opiekunów zastępczych (prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione oraz kandydatów pragnących założyć rodzinę zastępczą,

– rodziców naturalnych małoletnich w pieczy zastępczej,

– osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą,

– osoby małoletnie przebywające w pieczy i opuszczające pieczę zastępczą.

Zaplanowane działania w okresie 01.11.2018 – 31.12.2020 obejmują 4 główne zadania.

1.Cykliczne zajęcia integracyjno – terapeutyczne dla osób z  niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zajęcia zostaną dobrane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników. W ramach zadania zaplanowane również dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia do zajęć z arteterapii dla osób z niepełnosprawnościami.  

2.Dążenie do odejścia od opieki instytucjonalne tzn. do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i do utworzenia dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz zakupem wyposażenia.

3. Poszerzenia wsparcia realizacji procesu usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez funkcjonowanie Biura Mentoringu i realizacji zadań aktywizacji społeczno – zawodowej,
w tym utworzenie mieszkania treningowego.

3. Wzmocnienie usługi społecznej w zakresie opieki paliatywnej (pozamedycznej) nad osobami ciężko chorymi oraz wsparcia ich rodzin, świadczone w środowisku domowym (pozainstytucjonalnym) wraz z aktywizacją zawodową.

Wartość projektu ogółem 2 555 668,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 427 885,53 zł.  

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Lęborskiego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI i fundacji Regionalnego Centrum Młodzieży w Lęborku.

W ramach działania RCM w ramach projektu każdy uczestnik realizował indywidualną ścieżkę reintegracji. Prowadzone było Biuro mentoringu i zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia.

Podobne wpisy