Aktywni – Samodzielni

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016.

Realizacja w okresie 01.05.2016-31.07.2017. Kwota dofinansowania: 200 000zł

Celem projektu był wzrost samodzielności oraz aktywizacja społeczna i obywatelska osób w wieku 16-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczną (w tym osoby z pieczy zastępczej) poprzez kompleksowe wsparcie grupowe i indywidualne.

W ramach projektu realizowane są warsztaty Wehikułu Usamodzielnienia, w których w sumie wzięły udział 33 osoby.

Kontynuację projektu zapewniają granty Zarządu Powiatu Lęborskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Podobne wpisy