„Ekonomia społeczna dla szkół”

Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży informuje, że wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość (liderem projektu) oraz Fundacją Pasja realizuje projekt pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych (branżowych), (z wyłączeniem szkół podstawo-wych).

Realizacja pakietu edukacyjnego wskazana została jako jedno z kluczowych wyzwań w zapisach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Jednym z filarów rozwoju sektora ekonomii społecznej jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekonomii społecznej. Dostarczenie wiedzy, a przede wszystkim znajomości zasad postępowania i procedur demokratycznego zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczowe dla dalszego rozwoju młodzieży. Podstawy kapitału społecznego, który może stać się impulsem nie tylko do aktywności w sektorze ekonomii społecznej, ale także szeroko rozumianej przedsiębiorczości powinny tworzyć się na etapie edukacji szkolnej w szczególności na etapie szkoły średniej.

Dzięki temu zrealizowane zostaną Priorytety KPRES Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna wspólnota oraz Cel operacyjny 4: Kompetencje.

Projekt będzie przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

  1. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki opracowaniu pakietu edukacyjnego możliwe będzie wdrożenie go w ramach polityki edukacyjnej kraju, a co za tym idzie, budowanie trwałych fundamentów rozwoju ekonomii społecznej w długim okresie czasu.
  2. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę w obszarze ekonomii społecznej powinno nastąpić na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Dla części młodzieży jest to bowiem ostatni etap edukacji formalnej. Poprzez działania skierowane do nauczycieli (wyposażenie ich w niezbędne zasoby merytoryczne) możliwe jest uzyskanie trwałej zmiany społecznej w najszerszym zakresie.

Podobne wpisy