Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku

 Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży założona w 2013 r. przez Stowarzyszenie EDUQ

logo rcm

Regionalne Centrum Młodzieży to organizacja, która zrodziła się ze Stowarzyszenia EDUQ z Lęborka na potrzeby realizowania i wspierania polityk młodzieżowych w regionie. Fundacja podejmuje działania aktywizujące młodzież i stara się włączać młodych ludzi w życie społeczne.

RCM jest organem wspierającym Młodzieżową Radę Miasta, uczestniczy w konsultacjach społecznych i aktywnie włącza się w działania samorządu lokalnego.

Międzynarodowy Klub Wolontariusza
spotkania dla młodych ludzi, którzy chcą wyjechać za granicę

Biuro Mentoringu
wsparcie dla młodych ludzi o mniejszych szansach

Program ERASMUS+
Wymiana młodzieży
Szkolenia
Wolontariat europejski
Inne projekty

Wolontariat lokalny
Organizowanie działań tematycznych
Wspieranie innych lokalnych wydarzeń/akcji
Kampanie społeczne
Inne działania

Celami Fundacji RCM są:

 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wśród młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz dorosłych,
 • promocja oraz organizacja wolontariatu,
 • edukacja kulturalna; rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przedmiotowych i artystycznych, aktywizacja twórczości,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 • działalność wspomagająca rozwój współnot i społeczności lokalnych, propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów w współpracy między społeczeństwami, edukacja międzykulturowa,
 • działania wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne inicjatywy obywatelskie i podmioty działające w zakresie pożytku publicznego i ekonomii społecznej,
 • szeroko rozumiane wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, pieczy zastępczej lub pozostających pod opieką instytucji opieki społecznej oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy dzieci i młodzieży osieroconych społecznie lub biologicznie,
 • pogłębianie i poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób z ich otoczenia, z różnych dziedzin, zwłaszcza tych wykraczających poza programy szkolne,
 • integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
 • pozyskiwanie i kształcenie lokalnych liderów i animatorów,
 • umożliwienie młodzieży dostępu do informacji z zakresu: kształcenia, zdrowia, prawa, zdobywania zawodu, możliwości spędzania czasu wolnego oraz poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego,
 • poszukiwanie, realizowanie i upowszechnianie form wychowania dla demokracji, kształtowanie postaw obywatelskich.