Staże

TRY EUROPE – projekt realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ, w partnerstwie z fundacją Regionalne Centrum Młodzieży.

 

Główni partnerzy:

 1. BERLINK – jest niemiecką organizacją, która posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu najlepszych wizyt profesjonalnych, programów edukacyjnych i staży zawodowych w Berlinie.

 

 1. Firma Training Vision – została założona w roku 2009 aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w zakresie szkolenia zawodowego i możliwości rozwoju w dziedzinie kultury w Wielkiej Brytanii.

 

 1. TRIBEKA TRAINING LAB S.L. – jest Hiszpańską agencją szkoleniową zloklaizowaną w Maladze (Andaluzja) , która zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

 

 1. Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych) – od momentu założenia, Stowarzyszenie realizuje na zlecenie samorządów, powiatów, powiatowych urzędów pracy oraz dzięki grantom unijnym projekty aktywizacyjne (zawodowe, społeczne i edukacyjne).

 

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu będzie zwiększenie szans 60 absolwentów szkół technicznych oraz 20 uczestników OHP  z województwa pomorskiego  na zatrudnienie oraz  ułatwienie im wejście na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe:

– nabycie nowej wiedzy oraz umiejętności wśród uczestników oraz pracowników organizacji partnerskich

– zwiększenie szans na odnalezienie się na rynku pracy oraz zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery;

– poznanie specyfiki funkcjonowania zakładów pracy za granicą

– rozwiniecie  zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;

– wzrost umiejętności planowania kariery zawodowej, w tym pisania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim;

– wzrost  poczucia własnej wartości , sprawczości oraz samodzielności;

– wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym;

– wzrost świadomości międzykulturowej;

– wzrost wiedzy na temat projektów europejskich oraz motywacji do dalszego uczestnictwa w  mobilności europejskiej;

– zdobycie dokumentu  Europass Mobilność.
Dla kogo?

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół technicznych, którzy ukończyli kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik teleinformatyk i technik logistyk.

 

Co można zyskać?

 • praktyczne doświadczenie i wiedzę zawodową;
 • dostosowanie kwalifikacji zawodowych do oczekiwań rynku pracy;
 • wzrost kompetencji personalnych i społecznych poprzez kształcenie kreatywności , mobilności i wszechstronnego rozwoju osobowego i kulturowego;
 • wzrost kwalifikacji stanowiskowych osób odbywających praktyki zawodowe w krajach UE;
 • podniesienie samooceny i utwierdzenie wiary we własne możliwości oraz przydatność w życiu społecznym i gospodarczym;
 • zwiększenie motywacji do nauki;
 • kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych (język branżowy i potoczny);
 • poznanie historii i kultury oraz zwyczajów innych krajów.

 

Co potem?

Wszystkim uczniom, którzy zakończą udział w projekcie, zostaną wystawione następujące  zaświadczenia:

– Zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego

–  Zaświadczenie  o ukończeniu stażu zagranicznego, tzw .Certyfikat praktyki zawodowej Firmy: wystawiony przez firmę goszczącą.

–  Certyfikat praktyki zawodowej – wystawiony na koniec programu każdemu uczestnikowi przez naszych partnerów – firmy pośredniczące.

 

Rekrutacja

Rekrutacja dotyczyć będzie naboru na następujące mobilności:

 • Mobilność I- VIII-IX 2016
 • Włochy – absolwenci zawodów: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia;
 • Wielka Brytania – absolwenci zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista.
 • Mobilność II – I-II.2017
 • Niemcy – uczestnicy OHP.
 • Mobilność III – VIII-IX.2017
 • Niemcy – absolwenci zawodów: informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec.

 

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.

Jakie są wymagania projektu?

 • jest absolwentem/ absolwentką technikum o wskazanym profilu
 • mieszka na terenie województwa pomorskiego;
 • jest w wieku 16 – 20 lat w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych;
 • posiada małe doświadczenie zawodowe (wymagane oświadczenie w kwestionariuszu rekrutacyjnym);
 • zna język niemiecki lub język angielski. W przypadku wyjazdu do Anglii, Hiszpanii lub Włoch uczestnik wypełniać będzie test z języka angielskiego, natomiast w przypadku wyjazdu na staż do Niemiec – test w języku niemieckim;
 • jest zdeterminowana do odbycia stażu zagranicznego, a także do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowo – językowym.

 

Preferowanymi uczestnikami będą absolwenci pozostający bez zatrudnienia, w trudnej sytuacji materialnej a także osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Rekrutacja obejmuje dwa etapy. W pierwszym uczestnikowi są przyznawane punkty za m.in. średnią ocen, ocena zachowania, wynik testu językowego. Pod uwagę brana będzie również sytuacja materialna uczestnika. W tym etapie można uzyskać maksymalnie 100 pkt. W drugim etapie pierwsze 6 osób w rankingu zostanie zaproszone do indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych badających motywacje kandydata do wyjazdu
i potwierdzające umiejętności językowe. Podczas rozmów osoba przeprowadzająca rekrutację wyjaśni bliżej szanse i zagrożenia związane z wielotygodniowym pobytem za granicą.

 

Osoby zakwalifikowane oraz osoby na liście rezerwowych

Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, jak i osoby      rezerwowe są zobowiązani do:

 • udziału w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych;
 • wypełnienia niezbędnych dokumentów związanych z wyjazdem;
 • wyrobienia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe;
 • punktualnego i regularnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
 • usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach u koordynatora projektu i u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia osoba ta zostaje skreślona z listy uczestników w projekcie;
 • uzupełniania zaległości spowodowane nieobecnością we własnym zakresie
  lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 

 

W przypadku skreślenia osoby z listy uczestników kursu, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Skreślona z listy osoba zobowiązana jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

 

 

Uczestnik zobowiązuje się również do:

 • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście obecności);
 • 100% obecności   na   praktyce   zawodowej   (dotyczy:   punktualności w miejscu odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich  nieprawidłowościach  mających  wpływ  na  realizację  stażu i stopień satysfakcji uczestnika);
 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów;
 • zdawania relacji z przebiegu stażu;
 • punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów stażu, również pracowników oddelegowanych do realizacji projektu ze strony partnera zagranicznego;
 • prowadzenia dziennika zajęć i okazania go koordynatorowi stażu;
 • spotkania z koordynatorem stażu w celu oceny nabytych umiejętności oraz procesu uczenia się;
 • spotkania z doradcą zawodowym w celu oceny zdobytych umiejętności oraz ich użyteczności na lokalnym rynku pracy;
 • wypełnienie ankiety bezpośrednio po odbyciu stażu i po roku od mobilności;
 • wypełnienia testu z języka angielskiego na początku projektu i po realizacji stażu zawodowego;
 • stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie;
 • uczestnictwa w konferencji podsumowującej;
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

 

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

 • rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego  bez  podania  przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 3 dni
  od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie,
  do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Jeżeli uczestnik zrezygnuje ze stażu w ostatnich 30 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczestnik z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd lub w przypadku, gdy uczestnik nie odbędzie stażu w całości z własnej winy (np. spóźni się na zbiórkę przed odjazdem), ponosi on koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, opłat związanych z utrzymaniem itp.

 

W przypadku, gdy uczestnik w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (np. spożywanie alkoholu   i środków odurzających, nieprzestrzeganie poleceń, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym i odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponosi uczestnik.

 

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.