Klub Wolontariatu

Regionalny Klub Wolontariusza

klub-wolontariusza-rcm

Zgodnie z przyjętą definicją wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Oprócz tego, co zawiera przedstawiona definicja ustawowa, wolontariat jest dla nas przede wszystkim przekazaniem cząstki siebie potrzebującym, nie oczekując niczego w zamian.

 

Wolontariuszem może zostać każdy

 Nie liczy się wiek, wykonywany zawód, czy szkoła w której się uczysz. Najważniejsza jest Twoja bezinteresowna i dobrowolna chęć pomocy oraz wielkie serce pełne wrażliwości na drugiego człowieka.
Udowodnij, że Twoje życie nie ogranicza się do pracy, szkoły i innych codziennych obowiązków –dołącz do nas i pokaż, że stać Cię na poświęcenie swojego wolnego czasu innym.

Angażując się w wolontariat w naszej Fundacji nie musisz posiadać specjalnych kwalifikacji czy doświadczenia. Dla nas ważna jest chęć dobrowolnej pomocy oraz takie cechy jak: wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i odpowiedzialność.

 

Cele i założenia Regionalnych Klubów Wolontariusza:

•rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
• zapoznawanie z ideą wolontariatu,
• przygotowywanie osób do podejmowania pracy wolontarystycznej,
• umożliwianie ludziom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,
• prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
• wspieranie ciekawych inicjatyw,
• promowanie życia bez uzależnień,
• wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań.

 

Standardy Funkcjonowania Regionalnych Klubów Wolontariusza:

• prowadzenie warsztatów dla wolontariuszy
• praca w oparciu o roczny harmonogram pracy klubu,
• koordynacja pracy wolontariuszy,
• monitorowanie pracy wolontariuszy,
• ewaluacja pracy wolontariuszy,
• nagradzanie wolontariuszy

 

Rodzaje wolontariatu

 Aktywność wolontariuszy skupionych w Regionalnym Klubie Wolontariusza można podzielić na działania o wymiarze długoterminowym czyli stałym oraz krótkoterminowym.

W ramach pracy stałej wolontariusze deklarują regularną służbę w placówkach pomocowych: domach opieki społecznej, przedszkolach, pomagają w lekcjach dzieciom. Ludzie pielęgnują osoby w podeszłym wieku, chorych, inwalidów, dotkniętych schorzeniami nieuleczalnymi. Walczą z dyskryminacją, jakiej ofiarami padają często niepełnosprawni, nieporadni życiowo, bezdomni. Wolontariusze pracują z dziećmi, organizując im czas, czytając bajki, uczą dzieci podstaw alfabetu. Przygotowują młodych ludzi do wykonywania zawodu, który pozwoli im znaleźć pracę. Wolontariusze badają czystość rzek oraz wykonują wiele innych prac, by polepszyć warunki życia społeczności, którym pomagają. Dołączają do tych, którzy walczą o prawa człowieka, uczestniczą w budowaniu demokracji w wielu krajach świata. Dzięki nowoczesnym technologiom wolontariusze nawiązują kontakty zagraniczne, mogą przekazywać informacje swoim podopiecznym na całym świecie. Walczą o godność człowieka, o szacunek dla każdej istoty ludzkiej.

Wolontariat krótkoterminowy to działania okresowe, które związane są z ekstraordynaryjnymi sytuacjami, akcjami i działaniami. Wolontariusze udzielają pomocy w szczególnych przypadkach klęsk żywiołowych, włączają się w działania instytucji pomocowych. Wyjeżdżają, zbierają pieniądze, organizują happeningi i kampanie społeczne. Są tam, gdzie pomocy potrzebują inni ludzie: bez względu na  kulturę, rasę czy wyznanie. Działania wolontariatu młodzieżowego docierają do rozmaitych środowisk i mają szerokie pole rezonansu. Zaangażowanie to dociera do coraz szerszego grona i do rozmaitych środowisk.