INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Informacja dotycząca trwałości projektu

,, Wsparcie Postępu- rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”

Zadanie 3. Rozwój usług społecznych dla klientów Fundacji RCM – każdy uczest. proj. będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś priorytetowa 6. Integracja.

Działanie 6.2. Usługi społeczne.

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020),

nr wniosku: RPPM.06.02.02-0049/17

nr umowy: RPPM.06.02.02-0049/17-02

Okres realizacji projektu 01.11.2018 – 28.02.2021 r.

W ramach projektu realizowane były takie działania jak:

  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla uczestników projektu
  • Wsparcie mentora
  • Wsparcie asystenta kariery
  • Wsparcie koordynatora wolontariatu – nabywanie kompetencji w obszarze działań wolontarystyczych
  • Cykliczne warsztaty w Wehikule usamodzielnienia
  • Indywidualnie dopasowane ścieżki rozwoju: Kontrakt Robnsona, Staż/reintegracja zawodowa, Talon Kariery, Granty Robinsona

W związku z zakończeniem w dniu 28.02.2021 realizacji w/w projektu roku Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w formie specjalistycznego wsparcia dla podopiecznych przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.

                                                                                                                          Zarząd Fundacji
                                                                                                                       Regionalne Centrum Młodzieży