Nabór na stanowisko – asystent kariery

Prezes fundacji Regionalne Centrum Młodzieży ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent Kariery w projekcie „WSPARCIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny:

Dążenie do zapewnienia adekwatnego do potrzeb lokalnej społeczności dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin należących do następujących grup społecznych: osób niepełnosprawnych, przewlekle
i ciężko chorych oraz objętych systemem pieczy zastępczej.

Główne zadania:

Nadzór nad indywidualną ścieżką reintegracji 20 uczestników projektu, w tym:

 1. przeprowadzenie treningu aktywizacji zawodowej, określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu,
 2. pomoc w wyznaczaniu celów życiowych, wskazanie możliwości rozwoju osobistego oraz wykorzystania nabytych podczas projektu kompetencji na rynku pracy uczestników projektu,
 3. wsparcie w postaci wymiany informacji o możliwościach zatrudnienia, kwestiach prawnych, pozyskiwania środków finansowych,
 4. pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe: specjalność doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
 2. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przy realizacji projektów.

Warunki zatrudnienia

 1. zatrudnienie od 01.11.2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu, do 31.12.2020 r.,
 2. pełen etat,
 3. miejsce pracy: Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8, 84-300 Lębork.

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 1. życiorys – CV,
 2. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Kserokopie dokumentów kandydat powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem oraz dopiskiem „za zgodność kserokopii z oryginałem”

Zasady prowadzenia naboru

 1. Nabór zgłoszeń trwa w nieprzekraczalnych terminach: – od 22 października do 29 października 2018 (do godz. 15.00)
 2. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8, 84-300 Lębork
 3. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach naboru jest  Regionalne Centrum Młodzieży z siedzibą w Lęborku, Krzywoustego 1, nr tel. 531 737 430 adres e-mail: kontakt@rcmleborl.pl
 2. Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru i selekcji kandydatów na stanowisko pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Pozyskane w niniejszym procesie naboru dane osobowe kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.