Wehikuł – FAQ

Co to jest Wehikuł Usamodzielnienia?

Wehikuł Usamodzielnienia to autorski program Fundacji Robinson Crusoe, realizowany w Lęborku przez Fundację Regionalne Centrum Młodzieży w ramach projektu „Aktywni-Samodzielni” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Powiatu lęborskiego i Farm Frites Poland S.A. Jego celem jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Program zapewnia zarówno naukę umiejętności jak i wsparcie emocjonalne.

 

Jak działa Wehikuł Usamodzielnienia?

Wehikuł Usamodzielnienia to lokalna grupa usamodzielnienia, która liczy ok 15 osób. W projekcie uwzględniono 2 grupy uczestników (w sumie 30os.) Uczestniczy w niej młodzież z różnych instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych) w wieku 16-24 lata, a także młodzież z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wehikuł spotyka się  raz na dwa tygodnie przez cały rok szkolny (od października do czerwca). Zajęcia prowadzi lokalna kadra przeszkolona przez Fundację, pozostająca pod opieką superwizora.

Co robimy podczas spotkań?

Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych, przepisów związanych z usamodzielnieniem i gospodarowania pieniędzmi. Każde spotkanie trwa około 4 godziny. Zajęcia odbywają się metodą warsztatową – oznacza to, że uczymy poprzez doświadczenie i praktykę. Uczestnictwo w Wehikule daje także możliwość uczestniczenia w wyjazdach organizowanych przez Fundację.

 

Jakiego rodzaju wsparcie otrzymują uczestnicy i uczestniczki?

W ramach projektu Aktywni – Samodzielni uczestnicy i uczestniczki spotkań Wehikułu otrzymują również wsparcie Mentora. Zadaniem mentora jest dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wesprzeć uczestników i uczestniczki w  przygotowaniu do samodzielności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mentor organizuje i prowadzi spotkania indywidualne z uczestnikami/uczestniczkami, spotkania grupowe o charakterze integracyjnym (np. wycieczki, wyjścia do kina itp.)

 

Specjalistyczne wsparcie indywidualne – psycholog, doradca zawodowy – indywidualne doradztwo i wsparcie. Zadaniem Psychologa będzie wzmocnienie świadomości mocnych i słabych stron uczestników oraz pomoc w pozytywnym nastawieniu do zmian, praca nad motywacją. Zadaniem doradcy zawodowego będzie określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyznaczaniu celów życiowych, wskazanie możliwości rozwoju osobistego oraz wykorzystania nabytych podczas projektu kompetencji na rynku pracy.

 

Zimowisko – dla najbardziej zaangażowanych osób przewidziano udział w Zimowych Warsztatach Robinsona w formie wyjazdu rekreacyjno-edukacyjnego w góry.

 

Klub wolontariusza – w ramach projektu odbywać się będą cykliczne spotkania w klubie wolontariusza, w którym można będzie zaangażować się w różnorodne działania wolontariackie i realizować miniprojekty społeczne.

 

Kontrakt Robinsona umożliwia uczestnikom i uczestniczkom uzyskanie dofinansowania do np. kursu lub sprzętu, który przyczyni się do rozwoju zawodowego (np. prawo jazdy, komputer itp.) Kontrakt Robinsona jest przeznaczony dla najbardziej zmotywowanych uczestników i uczestniczek, którzy przychodzą na co najmniej 80% zajęć i angażują się w działalność wolontarystyczną.

 

 

Wszystkie działania w projekcie są BEZPŁATNE

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby uczestniczyć w Wehikule?

Aby uczestniczyć w Wehikule Usamodzielnienia trzeba spełnić tylko trzy kryteria:

  • mieć między 16 a 24 lata
  • być pod opieką instytucji opieki zastępczej (domu dziecka, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub innej instytucji) lub być w trudniejszej sytuacji życiowej (finansowej, edukacyjnej, rodzinnej itp.)
  • chcieć uczestniczyć w Wehikule. Uczestnictwo w Wehikule nie jest obowiązkowe – każda osoba po pierwszych zajęciach samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce przychodzić na następne.

 

Kto realizuje projekt i gdzie można uzyskać więcej informacji?

Projekt „Aktywni-Samodzielni” w ramach którego działa Wehikuł usamodzielnienia, realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Młodzieży w partnerstwie z Farm Frites Poland S.A.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Fundacji: ul. Dworcowa 8 (Stacja Kultura), 84-300 Lębork

 

lub bezpośrednio u mentora:

Szymon Medalion

Tel. 507742970; kontakt@rcmlebork.pl