Ogłoszenie na zatrudnienie mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png

Lębork, dn. 2021-06-25

Opis przedmiotu zamówienia

 na usługę pełnienia funkcji mentora
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

Kierujący zapytanie:

Regionalne Centrum Młodzieży

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności określonej
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji mentora ww. projektu.

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.
  1. Kod CPV: 80000000-4 Nazwa kodu CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  1. Miejsce realizacji zamówienia: Lębork
  1. Mentor zatrudniony zostanie przez Regionalne Centrum Młodzieży na podstawie umowy zlecenia. Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi średnio 24 godziny zegarowe miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną Kartą czasu pracy.
  1. Okres zatrudnienia mentora: od dnia podpisania umowy – czerwiec 2023 tj.

2021 r. – średnio 288 godzin,  – 2022 r. – średnio 288 godzin – 2023 r. – średnio 144 godzin. Łącznie 720 godzin.

 1. Zakres obowiązków: Zadaniem mentora jest wsparcie psychiczne uczestników na każdym etapie udziału w projekcie, prowadzi on diagnozę potrzeb i podejmuje interwencje kontaktując uczestników z innymi specjalistami.

Mentor nie odpowiada za organizację od strony technicznej, jest wsparciem dla uczestników pomagając im przezwyciężać bariery i trudności związane z udziałem w działaniach projektowych (np. pomoc w dopasowaniu spotkań indywidualnych do planu zajęć/praktyk).

Zadaniem mentora będzie prowadzenie biura mentoringu, w którym beneficjenci uzyskują od mentora pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów (np. złożenie wniosku o przyznanie mieszkania, napisanie aplikacji o pracę itp.).

Zadaniem mentora jest pomoc w przełamywaniu izolacji i samotności, ma on dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wesprzeć beneficjentów w przygotowaniu do samodzielności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Mentor będzie współprowadził wraz z konsultantami zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia.

 • Harmonogram zajęć: mentor w ramach zamówienia będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym, uczestnikami projektu oraz konsultantami. Zamawiający będzie na bieżąco (w trakcie każdego miesiąca) ustalać z uczestnikami terminy spotkań i informować Wykonawcę o umówionych z uczestnikami godzinach. Harmonogram ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.
 • harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację
 • wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu.
  • Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:
 • Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć
  • Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego):
 • Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
 • Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców.
 • Zamawiający zapewni materiały na zajęcia, min. papier, klej, papier do flipcharta, laptop, rzutnik, drukarkę, flipchart, artykuły spożywcze na warsztaty (poczęstunek).
 • Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Regionalne Centrum Młodzieży
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest również do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
  • Dokumentacja wykonania przedmiotu zamówienia:
 • Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca prowadzonych zajęć: – rachunek/faktura, – miesięczna karta czasu pracy.
 • W ciągu 5 dni od zakończenia realizacji usługi dodatkowo: – harmonogram powykonawczy (jeżeli nastąpiły zmiany w realizacji zajęć określonych we wstępnym harmonogramie, – protokół zdawczo-odbiorczy, Rozliczenie usługi. Po zakończeniu każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie wynagrodzenie za zrealizowane godziny w danym miesiącu.
 • Zapłata nastąpi w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji.
 • Zleceniodawca (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) zastrzega sobie i instytucjom uprawnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
 • marzena.engel@eduqlebork.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.07.2021 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).


Informacje dotyczące ceny:

Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową brutto (z VAT) zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wszystkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Marzena Engel,    nr tel. 513-011-277, e-mail: marzena.engel@eduqlebork.pl

1) Wypełniony „Formularz oferty” na załączonym druku, podpisany przez Wykonawcę;

2) Wykaz doświadczenia zawodowego osób, które będą prowadziły zajęcia

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

2) złożenie kompletu dokumentów.

Kryteria merytoryczne: Cena – 60%

Doświadczenie zawodowe osób prowadzących zajęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiocie zamówienia – 40%

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według zasad:

         Cena najniższa z rozpatrywanych ofert

P= —————————————————————— x 100 x 60%

         Cena badanej oferty  

Doświadczenie w pracy w administracji publicznej od 5 do 10 lat – 5 pkt.

Doświadczenie w pracy w administracji publicznej od 11 i więcej lat – 15 pkt.

Doświadczenie w placówce oświatowej od 2 do 5 lat – 5 pkt.

Doświadczenie w placówce oświatowej 5 lat i więcej lat – 15 pkt.

. ………………………………………..

(podpis)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 –  Wykaz doświadczenia zawodowego osób prowadzących zajęcia