Zamówienie na pełnienie funkcji psychologa w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

Opis przedmiotu zamówienia

 na usługę pełnienia funkcji psychologa
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

Kierujący zapytanie:

Regionalne Centrum Młodzieży

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku określonej
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych
w powiecie lęborskim” zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji mentora ww. projektu.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” realizowanego przez Powiat Lęborski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.

Kod CPV: 85121270-6

Nazwa kodu CPV: Usługi psychiatryczne i psychologiczne

Miejsce realizacji zamówienia: Lębork

Psycholog zatrudniony zostanie przez Regionalne Centrum Młodzieży na podstawie umowy zlecenia. Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 60 godzin zegarowych co zostanie potwierdzone Kartą czasu pracy.

Zakres obowiązków:

Wsparcie 12 uczestników projektu poprzez:

 • wzmocnienie świadomości mocnych i słabych stron uczestników;
 • pomoc w pozytywnym nastawieniu do zmian;
 • praca nad motywacją uczestników;
 • wspomaganie młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Harmonogram zajęć:

1. Psycholog w ramach zamówienia będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym i uczestnikami projektu. Zamawiający będzie na bieżąco (w trakcie każdego miesiąca) ustalać z uczestnikami terminy spotkań i informować Wykonawcę o umówionych z uczestnikami godzinach. Harmonogram ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.

2. Harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację.

3. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

1. Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć.

Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego):

1. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

2. Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców.

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Regionalne Centrum Młodzieży.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest również do:

 • bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie. Informacja o nieobecności musi zostać przekazywana Zamawiającemu niezwłocznie po przeprowadzeniu zajęć (najpóźniej następnego dnia roboczego),
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Dokumentacja wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca prowadzonych zajęć:

 • rachunek/faktura,
 • zestawienie osób, którym zostało udzielone wsparcie w danym miesiącu,
 • protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy) zgodny z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu;

2. W ciągu 5 dni od zakończenia realizacji usługi dodatkowo:

 • harmonogram powykonawczy (jeżeli nastąpiły zmiany w realizacji zajęć określonych we wstępnym harmonogramie,
 • protokół zdawczo-odbiorczy,
 • dokumentacja fotograficzna – minimum 5 zdjęć z zajęć grupowych i indywidualnych

Rozliczenie usługi:

Po zakończeniu każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie wynagrodzenie za zrealizowane godziny w danym miesiącu. Zapłata nastąpi w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji.

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021r.

Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Młodzieży, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

Miejsce i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem Oferta na pełnienie funkcji psychologa w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w  powiecie lęborskim” w siedzibie Regionalnego Centrum Młodzieży pod adresem: ul. Dworcowa 8 , 84-300 Lębork w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.04.2021r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty).

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na załączonym formularzu ofertowym. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacje dotyczące ceny:

1) Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową brutto (z VAT) zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.

2) Wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4) Podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wszystkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Marzena Engel,    nr tel. 513-011-277, e-mail: marzena.engel@eduqlebork.pl

Warunki udziału w postępowaniu – kryteria formalne (obowiązkowe):

1) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

– uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

2) Wykonawca posiada następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

Ukończone studia wyższe II stopnia – kierunek psychologia, min. 4 letnie doświadczenie zawodowe

3) Wykonawca nie jest pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,

4) Obciążenie Wykonawcy wynikające z wykonywania innych umów / zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,

5) Zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

6) Wykonawca nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na realizację usługi. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wyłącznie Wykonawcę, który zostanie wybrany w drodze niniejszego rozeznania rynku.

2) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:

– okresu realizacji umowy,

– terminów płatności.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w przypadku ofert przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:

1) Wypełniony „Formularz oferty” na załączonym druku, podpisany przez Wykonawcę;

2) Wykaz doświadczenia zawodowego osób, które będą prowadziły zajęcia

Kryteria wyboru ofert:

Kryteria formalne:

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

2) złożenie kompletu dokumentów.

Kryteria merytoryczne:

Cena – 60%

Doświadczenie zawodowe osób prowadzących zajęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiocie zamówienia – 40%

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według zasad:

Cena najniższa z rozpatrywanych ofert

P= —————————————————————— x 100 x 60%

Cena badanej oferty

 • 4 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą – 0 pkt.
 • od 5 do 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą – 10 pkt.
 • od 7 do 8 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą – 20 pkt.
 • powyżej 9 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą – 40 pkt.

1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymogi zapytania ofertowego oraz uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dotyczących ceny oferty.

Załącznik nr 1


                                                                                                                                                                                              …………………………………………..

                                             (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Imię, nazwisko/ adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres/ siedziba firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………….. telefon: ……………………………………………….

W odpowiedzi na rozeznanie rynku na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w  powiecie lęborskim” realizowanego przez Powiat Lęborski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

Cena za przeprowadzenie 60 godzin zajęć: ………………………………………………………………… zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Cena za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ………………………………………………………………….. zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Składając ofertę oświadczam, że:

 • Jako Wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
  • Obciążenie wynikające z wykonywania innych umów / zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,
  • Moje zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
  • Nie jestem osobą prawomocnie skazaną/ym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 
  • Zapoznałam/em się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej Ogłoszeniem) wraz z załącznikami,
  • Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogłoszeniu i załącznikach do Ogłoszenia,
  • W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w ogłoszeniu wraz z załącznikami i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  • Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
  • We wskazanej powyżej Cenie brutto oferty uwzględniłam/em wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie uważam za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (jeśli dotyczy) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena brutto pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
  • Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

…………………………………………………………..

 (podpis)